thai  EN
 
  เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเทียม  
 
more
 
  เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  
 
more
 
  เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม  
 
more
 
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
งานประกาศผลผู้ชนะเลิศ “โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ” หรือ “Thai Tap Junior Water Prize” ประจำปี 2555
เทศกาลวันสำคัญของไทย
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7
ประปาภูเขา
ชัยภูมิ
สำนักงานประหยัดพลังงาน
โครงการ "1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำ"
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานกิจการบริษัทฯ
TTW นำส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ดูทั้งหมด
Copyright 2011 TTW Public Company Limited. All Pight Reserved.