thai  EN
 
  เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเทียม  
 
more
 
  เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  
 
more
 
  เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม  
 
more
 
ธุรกิจของบริษัท >> ความรู้เรื่องกิจการประปา
คุณภาพน้ำ


 
ส่วนงานห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพน้ำ (Laboratory and Water Quality Section)

ตั้งอยู่ภายในห้องควบคุมและทดสอบคุณภาพน้ำ (Laboratory Room) ในพื้นที่อาคารบริหาร โรงผลิตน้ำประปาบางเลน ซึ่งสามารถวัดและทดสอบ
คุณภาพได้ทั้งน้ำดิบและน้ำประปาที่ผลิตได้ การตรวจวัดคุณภาพน้ำสามารถทำได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์ประจำที่มีความชำนาญในด้านการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำและเครื่องมือวัดขนาดใหญ่จำนวนมากและการตรวจวัดด้วยระบบวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์แบบอัตโนมัติ (Online Analyzer) ที่จะทำการวัดและส่งสัญญาณควบคุมไปยังระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ (SCADA) ได้อย่างแม่นยำตลอด 24 ชั่วโมง

1. ระบบวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์แบบอัตโนมัติ (Online Analyzer)

เป็นกลุ่มเครื่องมือวัดระบบอิเลคโทรนิคที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ (Laboratory Room) ซึ่งจะทำการรับตัวอย่างน้ำจากระบบผลิตในกระบวนการต่างๆ ผ่านระบบท่อน้ำมาทำการวิเคราะห์รายการสำคัญต่างๆ (Key Parameters) ในน้ำทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเช่น ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen, DO), ความขุ่น (Turbidity), ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระที่เหลืออยู่ในน้ำ (Free Residual Chlorine) ได้อย่างต่อเนื่องโดยตลอด 24 ชั่วโมงและขณะเดียวกันก็จะส่งผลวิเคราะห์นี้ไปยังระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ (SCADA)ภายในห้องควบคุม (Control Room) ภายในโรงผลิตน้ำประปาบางเลนเพื่อปรับอัตราการเติมอากาศในน้ำ และ/หรือ สั่งจ่ายคลอรีน (Chlorine) ในการฆ่าเชื้อโรค เป็นต้นซึ่งการทำงานนี้ถูกควบคุมด้วยระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ (SCADA) เป็นเทคโนโลยีสำหรับการรักษาระดับคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตให้คงที่สม่ำเสมออยู่ในช่วงที่กำหนดตลอดเวลา ซึ่งทำให้คุณภาพน้ำที่ผลิตได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก. 257-2521 ) ได้อย่างสม่ำเสมอ จึงมีความมั่นใจว่าน้ำที่จ่ายไปนั้นสะอาดปราศจากเชื้อโรค

        
...............................................................................................................................................................

2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยพนักงานการผลิต

เป็นการตรวจวัดรายการต่างๆ ทางกายภาพ และเคมีบางรายการดังนี้ ความขุ่น (Turbidity), ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), คลอรีนอิสระที่เหลืออยู่ในน้ำ (Free Residual Chlorine) และมังกานีส (Manganese, Mn) ในน้ำทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต โดยมีความถี่ในการวัดทุก 2 ชั่วโมง อีกทั้งยังตรวจสอบค่าต่างๆ ที่วัดได้จากระบบวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์แบบอัตโนมัติ (Online Analyzer) เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่าเครื่องตรวจวัดอัตโนมัตินั้นๆ สามารถใช้งานและแสดงผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา หากเกิดการขัดข้องกับอุปกรณ์ตรวจวัดใดๆ วิศวกรเครื่องมือวัดจะเข้าดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุด อีกทั้งยังมีพนักงานการผลิตประจำที่สถานีจ่ายน้ำพุทธมณฑล และสถานีจ่ายน้ำมหาชัย ด้วยเพื่อทำการตรวจวัดค่าคลอรีนที่เหลืออยู่ในน้ำ (Free Residual Chlorine) ก่อนจ่ายให้ประชาชนได้ใช้ และตรวจสอบค่าที่วัดได้กับระบบวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์แบบอัตโนมัติ (Online Analyzer) เช่นเดียวกับที่โรงผลิตน้ำประปาบางเลน

         
...............................................................................................................................................................

3. การตรวจสอบคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตและน้ำประปาที่ผลิต

เป็นการตรวจวัดรายการต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบผลิต และยืนยันว่าน้ำที่ผลิตได้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ของกระทรวงอุตสาหกรรม ( มอก. 257-2521 ) ดังนี้

การตรวจทางด้านกายภาพ – เคมี (Physical and Chemical Testing) เช่น สี ความขุ่น กลิ่น รส ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการ นำไฟฟ้า ค่าออกซิเจนละลายน้ำ เหล็ก มังกานีส และคลอรีนที่เหลืออยู่ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง

1. ตรวจสอบค่าซีโอดี ค่าความเป็นด่าง ความกระด้างทั้งหมด ความกระด้างชั่วคราว ความกระด้างถาวร อลูมิเนียม แคลเซียม แมกนีเซียม และคลอไรด์ มีความถี่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์
2. ตรวจสอบค่าบีโอดี ของแข็งทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย แอมโมเนีย ทองแดง สังกะสี ซัลเฟต ฟลูออไรด์ ไนเตรด อัลคิลเบนซินซัลโฟเนต และฟีนอล มีความถี่ 1 ครั้งต่อเดือน
การตรวจทางด้านจุลชีววิทยา (Biological Testing) เช่น แบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงด้วยความถี่วันละ 1 ครั้ง

การตรวจทางด้านสารโลหะหนักเป็นพิษ (Toxic Substance) เช่น ปรอท ตะกั่ว สารหนู เซเลเนียม โครเมียม ไซยาไนด์ แคดเมียม
และแบเลียม ความถี่ 4 ครั้งต่อปีโดยทำการส่งตรวจที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การตรวจทางด้านสารเป็นพิษที่ตกค้างจากสารเคมีที่ใช้กำจัดศัตรูพืช (Pesticide) ในกลุ่มออร์แกโนคลอรีน เป็นจำนวน 16 รายการ
ซึ่งได้รับการตรวจจากหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ ความถี่ 1 ครั้งต่อปี

         
...............................................................................................................................................................

4. การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาที่สถานีจ่ายน้ำพุทธมณฑลและสถานีจ่ายน้ำมหาชัย

เพื่อเป็นการยืนยันผลคุณภาพน้ำประปาที่บริษัทฯ ผลิตได้ทุกเดือน บริษัทฯ จึงได้มีการส่งตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เป็นกลางคือ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทุกรายการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยหรือ มอก. 257-2521 ด้วยความถี่เดือนละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าน้ำประปาที่จ่ายให้ประชาชนมีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำบริโภคของกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาคยังทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาที่สถานีจ่ายน้ำพุทธมณฑล และสถานีจ่ายน้ำมหาชัยเพื่อเป็นการกำกับดูแลอีกด้วย มีความถี่ 1 ครั้ง / เดือน

Copyright 2011 TTW Public Company Limited. All Pight Reserved.